Ads Google

Wednesday, January 19, 2011

namma makkalu.....

£ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÉãÀÄ? PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÉãÀÄ?
MAzÀÄ ªÀiÁvÀAvÀÆ ¤«ðªÁ¢vÀ ¸ÀvÀå. £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄVAvÀ®Æ, £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdjVAvÀ®Æ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ. F AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉAiÀĪÀgÀ UÀæºÀt±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀägÀt¸ÁªÀÄxÀðåUÀ¼ÀÄ ºÉÆðPÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ wÃPÀë÷ÚªÁzÀĪÀÅ. £ÁªÀÅ, £ÀªÀÄä »A¢£ÀªÀgÀÄ PÀ£À¹£À°èAiÀÄÆ H»¸À¯ÁUÀzÀAvÀºÀ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ. ®¨sÀå«gÀĪÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EA¢£À AiÀÄĪÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ£ÀzÁºÀzÉÆA¢UÉ ªÉÄüÀ«¹ «¸ÀäAiÀÄPÀgÀªÁzÀ ZÀªÀÄvÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÁÝgÉ. ªÀÄÄA¢£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è JvÉÛvÀÛ ¸ÁUÀ§ºÀÄzÉA§ gÀÆ¥ÀÅgÉõÉUÀ¼À£ÀÄß ¤RgÀªÁV UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. F J¯Áè ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À, ¸ÀÄ¢ÞªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß CjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÁÝgÉ. QjAiÀÄgÀ F ¸ÁºÀ¸À, ºÉUÀνPÉ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄÃ, ¸ÀºÀdªÉÃ. AiÀiÁªÀ ªÀiÁvÀ¦vÀÈUÀ½UÉ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è ºÉªÉÄä¬ÄgÀĪÀÅ¢®è, ºÉý? DzÀgÉ, F ZÀPÀæªÀÇåºÀzÀ°è ¹®ÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀdUÀwÛ£À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß, C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß UËtªÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ ªÀÄÄQÛ JAzÀÄ?
fêÀ£À JAzÀgÉ ¯ËQPÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ½UÉ, ¤jÃPÉëUÀ½UÉ ¸ÀáA¢¸ÀĪÀÅzÀµÉÖAiÉÄÃ? fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÄR, ªÉʨsÉÆÃUÀUÀ½zÀÝgÉ ¸ÁPÉ? ¹j ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ½AzÀ £ÉªÀÄä¢, ±ÁAw zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÄ? «zÁåyð fêÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ £ËPÀjAiÀÄ°è£À ¥ÉÊ¥ÉÇÃn, ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÉßzÀÄj¹ UÀÄj vÀ®Ä¥ÀŪÀ vÀÈ¦Û ¸ÀAvÀ¸ÀUÀ¼Éà ªÀÄÄRåªÉÃ? ¸ÁA¸ÁjPÀ-¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÉÄãÀÄ? zÉúÀzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå? eÁÕ£ÀzÀ, «©ü£Àß fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¥ÁvÀæªÉãÀÄ?
r«fAiÀĪÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ «ÄPÀÌ d£ÁAUÀUÀ½AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw«±ÉõÀ EArAiÀÄzÀ d£ÁAUÀPÀÄÌAlÄ. F ¸ÀA¸ÀÌöÈw«±ÉõÀªÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÉAiÀÄ fêÁ¼À. D fêÁ¼À £ÀµÀÖªÁzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉ £ÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ (eÁÕ¥ÀPÀ avÀæ±Á¯É - ªÉÊ¢PÀ zsÀªÀÄð ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜgÀÄ)
K£ÉÆà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀAvÀ¤¸ÀĪÀÅ¢®èªÉ?
£ÁªÉà PÀArgÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è£À ±Á¸ÀÛç ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ MAzÉÆAzÁV ªÀiÁAiÀĪÁUÀÄwÛªÉ. DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ C¯ÉUÀ¼À°è PÉÆaѺÉÆÃUÀÄwÛªÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ n«UÀ¼À ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£Éßà ªÀÄgÉAiÀÄĪÀ ¹Üw vÀ®Ä¦zÉÝêÉ. £ÁªÀÅ aPÀ̪ÀgÁVzÁÝUÀ DqÀÄwÛzÀÝ ±ÀÄzÀÞ zÉòÃAiÀÄ DlUÀ¼ÁzÀ ªÀÄgÀPÉÆÃw, PÀ§rØ, a¤ßzÁAqÀÄ, ®UÉÆÃj ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ FV£À ªÀÄPÀ̽UÉ UÉÆvÉÛà E®è. MªÉÄä eÁÕ¦¹PÉƽî. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥ÉÃj¹gÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀvÀÛ £ÉlÖ zÀȶÖ, PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVgÀÄwÛzÀÝ ®PÀë÷å, UÀÄj¬ÄlÄÖ ZÉAr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß GgÀĽ¸ÀĪÀ bÀ®. DzÀgÉ, FV£ÀªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÉ¯Áè ®PÀëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀvÀÛ! MTV, Fashion TV, Cartoon TV ªÀÄvÀÄÛ «rAiÉÆà DlUÀ½UÉ ªÀiÁgÀĺÉÆÃVgÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ zÉúÀªÀ£ÀÄß zÀAr¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼Éà E®èzÀAvÁVzÉ. «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉAzÀgÉ, £ÀUÀgÀzÀ JµÉÆÖà ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤ÃgÀĨÁ«AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà EgÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ ¨Á«AiÀÄ°è FdÄ PÀ°vɪÉAzÀgÉ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. ±Á¯ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉà ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÉAzÀgÉ ªÀÄÄR ªÀÄÄjAiÀÄÄvÁÛgÉ! MAzÀÄ, JgÀqÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ®Æè ¸ÉèÃlÄ §¼À¥À §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁªÀÅ FUÀ EAl£Éðmï-PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À zÁ¸ÀgÁVgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀAqÀÄ RĶ¥ÀqÀÄvÉÛêÉ. ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ©ÃUÀÄvÉÛêÉ.

MªÉÄä AiÉÆÃa¹ £ÉÆÃr!
 ºÁ¹UɬÄzÀݵÀÄÖ PÁ®Ä ZÁZÀÄ JA§ÄzÀÄ ±ÀÄzÀÞ zÀqÀØvÀ£ÀªÉA§AvÉ FV£ÀªÀjUÉ PÁ®ÄzÀݪÁzÀµÀÆÖ ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß »VθÀĪÀ ¸ÁºÀ¸À! ªÀÄUÀ¤(½)UÉ PÉ®¸À ¹PÉÆÌqÀ£É J¯ÉèAzÀgÀ°è ¥Áè¹ÖPï PÁqïðUÀ¼À£ÀÄß GfÓ ªÉÄÊvÀÄA§ ¸Á® ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ jÃw PÀAqÀÄ ¤¨ÉâgÀUÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÁVºÉÆÃVzÉ! ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀªÀiÁ£À JA§AvÀºÀ PÁ® ºÉÆÃV CzÀÄ ¸ÉÖÃl¸ï«µÀAiÀĪÁVzÉ. DqÀA§gÀzÀ, §ÆmÁnPÉAiÀÄ ªÉÄt¹£À SÁgÀ £ÉwÛºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ¸Á®zÀ PÀAvÀÄ wÃj¸À¯ÁUÀzÁzÁUÀ ¸À°UɬÄAzÀ ¸Á® PÉÆlÖªÀ£ÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ¯É!
ªÀÄPÀ̼ÀÄ ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ, CªÀÄgÀ avÀæ PÀxÉUÀ¼À¤ßgÀ° ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£Éßà vÉÆgÉzÀÄ©lÖºÁVzÉ! zÉñÀ £ÉÆÃqÀÄ-PÉÆñÀ NzÀÄ JA§ £ÁtÄÚrAiÀÄ°è ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀĪÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ CUÁzsÀªÁzÀ eÁÕ£À¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé CqÀVzÉ. CZÀÑjAiÉÄAzÀgÉ, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ zÉñÀªÁzÀ CªÉÄÃjPÀzÀ°è 10®PÀë d£À MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢gÀĪÀÅ¢®è. C°è E£ÀÆß 20% d£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÆAiÀÄð wgÀÄUÀĪÀÅzÉAzÀÄ £ÀA©zÁÝgÉ! ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì PÁt¨ÉÃQzÀÝgÀÆ CªÀjUÉ D¸ÀQÛ, CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀðåUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀÄÆgÀÄ CA±ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ¯ÉÆÃ¥ÀªÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ UÀÄj vÀ®Ä¥ÀŪÀÅzÀÄ PÀµÀÖPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
CfÓ-vÁvÀA¢gÉ°è?
E£ÀÄß £ÀªÀÄä°è ºÀ§â ºÀj¢£ÀUÀ¼À, ¥ÀÇeÉ, «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼À UÀAzsÀªÉà ªÀÄPÀ̽UÉ UÉÆwÛ®èzÀAvÁVzÉ. ºÀjPÀxÉ, G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, UÀªÀÄPÀ ªÁZÀ£À-ªÁåSÁå£À, ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃjUÀ¼É®è »jAiÀÄjUÉ, ªÀÈzÀÞjUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVªÉ. ªÉÃzÀ ±Á¸ÀÛç ¥ÀÅgÁtUÀ¼ÀAvÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ vÁådåªÁVªÉ. ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è ¤zÉݨÁgÀzÉ ºÉÆgÀ¼Ár ¸ÁPÁV JzÀÄÝ CqÀÄUɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è CfÓ UÀÄ£ÀÄUÀÄwÛzÀÝ d£À¥ÀzÀ VÃvÉ, ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, ºÀjzÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ CxÀªÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À dUÀÄ°AiÀÄ°è CdÓ£À vÉÆqÉAiÀĪÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ±Á®£ÀÄß ºÉÆzÉzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ZÀªÀÄPÀ, £ÀªÀÄPÀ, gÀÄzÀæUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀĪÀ, PÀ°AiÀÄĪÀAvÀºÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV §wÛºÉÆÃVªÉ. EªÀ£Éß®è ºÉüÀºÉÆgÀlgÉ, ªÀÄPÀ̽UÉ w½¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁrzÀgÉ »AzÀÄvÀéªÁ¢UÀ¼ÉA§ ºÀuÉ¥ÀnÖ RavÀ!
JµÉÆÖà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CfÓ-vÁvÀA¢gÀ ¦æÃw ªÁvÀì®åUÀ½AzÀ ªÀAavÀgÁV ©PÉÆà JAzÀÄ §tUÀÄqÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ±Á¯É, PÁ¯ÉÃf¤AzÀ »AwgÀÄV n« CxÀªÀ PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ C¥Àà CªÀÄäA¢gÀÄ D¦üûù¤AzÀ §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. n«AiÀÄ°è ©vÀÛgÀªÁUÀĪÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÈvÀPÀªÁzÀ ¥ËærüªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÀ®èªÉ? ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¦æÃwAiÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¹PÉƼÀî®Ä ¨ÉÃgÉ C£ÀåªÀiÁUÀðUÀ¼ÀvÀÛ wgÀÄV zÀıÀÑlUÀ½UÉ §°AiÀiÁzÀªÀgÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÁ¢vÀ¦à¸ÀĪÀAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ DPÀµÀðuÉUÀ¼ÀÄ PÉʩù PÀgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.  EAvÀºÀ ¥ÀæªÀiÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ. VqÀªÁV §UÀÎzÀÄÝ ªÀÄgÀªÁV §VÎÃvÉ? ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉuÉÚAiÀÄAvÉ. aPÀ̪ÀAiÀĹì¤AzÀ¯Éà CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ §UÉÎ w½ªÀ½PÉ ªÀÄÆr¹, D¸ÀQÛ PÉgÀ½¹ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ CjAiÀĨÉÃPÉA§ vÀÄrvÀªÀÅAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ »jAiÀÄgÀ PÀvÀðªÀå.

»vÀ£ÀÄrUÀ½AzÀ ¥ÀjªÀvÀð£É ¸ÁzsÀå :
zÉêÀgÀÄ, ªÀÄr, ªÉÄÊ°UÉAiÉÄA§ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀPÀÌQÌlÄÖ, zÉÊ£ÀA¢£À dAeÁl, wPÁÌlUÀ¼À°è ¸ÀªÁ¯ÁV JzÀÄgÁUÀĪÀ ¸ÀvÀå, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ±ÀæzÉÞ, ¦æÃw, UËgÀªÀ, ¤µÉ×, ¸Áé©üªÀiÁ£À, DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð, ±ÀÄavÀé, ¤ªÀÄð®vÉUÀ¼À ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀ¼À jÃwAiÀÄ°è CªÀgÉÆqÀ£É ZÀað¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À, «µÀAiÀÄUÀ¼À UÁqsÀvÉ, ªÁå¦Û, M¼ÀºÀjªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß £ÁlĪÀ ºÁUÉ CªÀjUÉ EµÀÖªÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£Éßà G¥ÀAiÉÆÃV¹ D ªÁ»¤AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà DPÀ¶ð¸À¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ©üêÀÄ CxÀªÁ DAd£ÉÃAiÀÄ£À ¥ÁvÀæUÀ¼À£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆ¥ÀgïªÀiÁå£ï, ¨ÁåmïªÀiÁå£ï, ¸ÉàöÊqÀgïªÀiÁå£ïUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj¸À§®è ZÀªÀÄvÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀÅgÁt¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ ªÀiÁqÀ§®ègÀÄ. ©üêÀÄ - DAd£ÉÃAiÀÄ - ®ªÀ PÀıÀ WÀmÉÆÃvÀÌZÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÁlÆð£ïUÀ¼À£ÀÄß, «ÃrAiÉÆà DlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ MzÀV¸À§ºÀÄzÀ®èªÉ? CªÀgÀ°è ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà F ªÀåQÛUÀ¼À, ¥ÁvÀæUÀ¼À, PÀxÉUÀ¼À §UÉÎ ºÉZÀÄÑ CjAiÀÄĪÀ ºÀA§®ªÀÅAmÁUÀ§ºÀÄzÀ®èªÉ?
ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À »jAiÀÄgÀÄ n« ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀðªÀiÁqÀzÉ, CzÉà ZÁ½AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À°è ¨É¼ÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À »jAiÀÄgÀ dªÁ¨ÁÝj. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀÄvÁÛr ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹ CªÀgÉÆqÀ£É DlªÁr, PÀĹÛAiÀiÁr vÀªÀÄä ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀðåUÀ¼À£ÀÄß, Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®ègÀ®Æè ¸ÀAVÃvÀ-®°vÀPÀ¯ÉUÀ¼À §UÉÎ D¸ÀQÛ EzÉÝÃEgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼À°è ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ F UÀÄt«±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß G¢ÝÃ¥À£ÀUÉÆý¹ Dl-¥ÁoÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ CªÀjVµÀÖªÁzÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÁå¸ÀªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV në¬ÄAzÀ zÀÆgÀ«r JAzÀÄ ºÉüÀĪÀAw®è. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï nëAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ M¼Éî PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀAVÃvÀ-UÁAiÀÄ£À ¸ÀázÉðUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À°ègÀĪÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÉÇö¹ ºÉÆgÀvÀAzÀÄ ¸À£Á䤸ÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. F jÃwAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ zÉòÃAiÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ G½zÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. National Geographic, Animal Planet, Discovery ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÉÆÃr PÀ°AiÀĨÉÃPÁzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ «µÀAiÀÄUÀ½ªÉ. PÉ®ªÀŨÁj ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀåªÀºÁgÀ eÁÕ£À ¨É¼À¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÁåAQUÉ, CAZÉPÀbÉÃjUÉ, ¢£À¹ CAUÀr ªÀÄÄAvÁzÀPÀqÉ eÉÆvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃqÀĺÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉ CªÀgÀ£Éßà PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀºÀ£É¬ÄAzÀ §Ä¢ÞºÉý wzÀݨÉÃPÀÄ.
»jAiÀÄgÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå :
£ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¦Ã½UÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÀ£ÁßV ¨É¼É¹, £ÀAiÀÄ«£ÀAiÀÄ, »jAiÀÄgÀ §UÉÎ UËgÀªÀ, ¸À£ÀßqÀvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹ GvÀÛªÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ£ÁßV ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀ, »jAiÀÄgÀ PÀvÀðªÀåªÀÇ ºËzÀÄ. ºÉÆuÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉAiÉÄA§ ªÉʲµÀÖ÷åvÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ°è vÀÄA© D ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ, DzÀj¸ÀĪÀ, ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ, ¨É¼É¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É CªÀgÀ°è ªÀÄÆr ¨sÀzÀæªÁV ¨ÉÃgÀÆgÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. 

8 comments:

 1. OMG! Whatever happened to the wonderful kannada script? At least on my computer it seems to have got converted to assembly language (middle level)! This blog is very well-protected against malware as the reputation goes.

  ReplyDelete
 2. Sending the original source code by email.

  ReplyDelete
 3. In my first comment please read "garbled machine (processor) output" instead of "assembly language (middle level)"

  The source code in HTML is perfect.
  The initial output was not corrupted. But, some time later, six errors crept in on the web, through its scripting language (javascript) which further garbled and corrupted the output. The assembly language would not have been touched, since, the corruption has occurred at output level on the web, at a later time.

  ReplyDelete
 4. Debugging attempts at user level failed.

  ReplyDelete
 5. The above inferences could be drawn based on inspection of the elements concerned.

  ReplyDelete
 6. Sometimes I too feel that my blog gets manipulated in a bad way. Someone seems to interfere with it. I seek the help of jayb93 to safeguard my blog and make it efficient.

  ReplyDelete
 7. Sir,

  There is a massive scale attack of malware all over the globe! You can see a map of the malware spread if you visit any anti malware site, or global coalition of anti-malware organization. The whole of India, of course, is dense with attacks.

  I am struggling to keep my system going throughout this year!

  Trojans have been realeased which have authorized names like wininit.***,win32.***,win32/sysres.*** etc. IFF (identify friend or foe) has become diificult on the net. What's worse is that some anti-malware companies have turned rogues as mentioned by various standard,reputed, and time-tested coalitions on the net.

  ReplyDelete
 8. All attempts to retrieve Namma Makkalu yielded no results so far. I suggest,that Mr. Bhanu, should post something equivalent, once again...time permitting, of course! Since he is, presently, quite busy with some very useful research work.

  ReplyDelete